90 Was Jesus Heilig gebore, of Heilig genoem? Lukas 1;35

Was Jesus Heilig gebore, of Heilig genoem? Lukas 1;35

Waar mens ‘n komma plaas, kan soms ‘n groot verskil in die betekenis van ‘n sin maak. In Lukas 1:35 het ons so ‘n voorbeeld. Ek haal aan uit die “Interliniêre Bybel” (Die woorde wat telkens in ‘n krulhakie staan, is die vertaling van ‘n enkele woord in Grieks).

“Daarom ook {die een wat gebore word}, heilig, {hy sal genoem word} Seun van God

Die woord “heilig” wat donker en onderstreep is, kan grammatikaal met die voorafgaande donker woorde verbind, nl. {die een wat gebore word}.  Dan sou dit direk vertaal kon word as: “Daarom sal die Heilige wat gebore gaan word, genoem word ‘Seun van God’”

Die woord “heilig” kan egter grammatikaal net so goed met die opvolgende woorde in donker, verbind, nl. {Hy sal genoem word}. Vertaal ons dit direk, kry ons: “Daarom sal die Een wat gebore word, “heilig” genoem word, die Seun van God”.

Hierdie twee moontlikhede sien ons in die verskil tussen die Ou Afrikaanse Vertaling, en die Nuwe Afrikaanse Vertaling:

1933/53 Ou Afrikaanse Vertaling: “Daarom ook sal die Heilige wat gebore word, Seun van God genoem word.”

1983 Nuwe Afrikaanse Vertaling: “Daarom sal die een wat gebore word, Heilig genoem word, die Seun van God.”

In hierdie enkele vers kom na my opinie twee belangrike aspekte na vore. Saam met Gill sien ek hierin erkenning en in ‘n mate beskrywing en definiering van die twee nature van Jesus in die een persoon. Beide sy Goddelike natuur asook sy menslike natuur word met sy konsepsie en geboorte in een Persoon saamgevoeg. Sy Goddelike natuur word baie sterk begrond deur die woorde van engel Gabriël in verse 30 – 35. Ná die beskrywing van wie Jesus is en wat Hy sal doen, volg die verklaring van Sy konsepsie in vers 35: “Die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu”. Gabriël kondig aan dat ons hier te doen het met ‘n werking van die Heilige Gees en ook dat “die krag van die Allerhoogste sal die lewe in jou wek”, soos die betekenis van hierdie uitdrukking duideliker gemaak word in die 1983 – Vertaling. Jesus se Goddelike ontvangenis, en daarmee sy Goddelike natuur word hier sterk begrond. Hy is die Heilige wat gebore sal word.

Jesus se wese is nie iets wat afhanklik is van die herkenning en erkenning deur mense nie. Hy is wie en wat Hy is, naamlik die “Heilige” wat gebore sal word, ongeag of mense dit raaksien en in ‘n benaming erken.

Maar sy Goddelikheid moet nogtans deur die mens erken word. Dit word in die tweede deel van ons sinsnede duidelik.

In die Bybel is dit redelik algemeen dat die karakter of wese van ‘n mens of dier aangedui word deur wat hy of dit genoem word. So moes Adam aan al die diere “name” gee.

Hoewel Jesus se wese as “heilige” deur sy afstamming en Goddelike ontvangenis vas staan, sal hierdie wese van Hom so sterk deur sy lewe uitgebeeld en bevestig word, dat mense nie anders kan as om Hom as “Seun van God” te erken en so te noem nie. Vanuit die Joodse agtergrond en ook uit die Ou Testament is dit duidelik dat die term “Seun van God” nie afstamming aandui nie, maar eerder die wesentlike substans. “Seun van Dawid” dui wel afstamming aan, nl. ‘n seun, kleinseun of eintlik ‘n direkte nasaat van Dawid. ‘n “Seun van Dawid” kan dus genealogies sy bloedlyn terugvoer tot by Dawid.

Die term “Seun van God” word op ‘n baie unieke wyse in die Bybel benut. In die Ou Testament waar die term direk voorkom in Gen.6:2, en 6:4 asook in Job 1:6, 2:1 en 38:7 het ons duidelik met bonatuurlike wesens te doen. Hoewel God die koning of die volk as sy seun aanneem, (Ps.2:7; Hos.11:1) ontvang nóg die koning, nóg Israel die benaming “Seun van God”.

In Matteus kry ons ‘n besondere ontwikkeling in die gebruik van die term “Seun van God”. Eers is dit Satan wat vir Jesus so herken (Mat.4) en later die demone (Mat.8:28). Vervolgens erken die dissipels Jesus as sodanig (Mat. 14:33 ). Die  hoëpriester daag Jesus uit om Homself as Seun van God bekend te maak (Mat. 26:63). So ook die verbygangers by die kruis (Mat. 27:40) en die kerkleiers (Mat.17:43) tot by die erkenning van die hoofman oor honderd dat Jesus die Seun van God was (Mat. 27:54). Op dieselfde wyse word die term “Seun van God” in die res van die Nuwe Testament telkens in verband met Jesus gebruik.

Waarmee het ons dan in hierdie sinsnede te doen? Die Engel sê aan Maria: “Die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu.” Of soos dit duideliker in die 1983 – Vertaling gestel word: “Die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal die lewe in jou wek.” Met ander woorde, die Kind wat uit jou gebore sal word, is van wese reeds Goddelik of heilig. Dit is ‘n wesensfeit, en nie afhanklik van die erkenning deur mense nie. Daarom is die verbinding van “heilig” na die voorafgaande woorde, eerder ‘n bevestiging van wat Gabriël gesê het. Jesus is die “heilige” wat gebore sal word, ongeag of mense dit erken. Hy is dit as substans reeds vanaf konsepsie.  Maar verder sal Jesus sy wese so duidelik uitleef dat mense nie ander sal kan as om dit te erken nie. Hulle kan nie anders as om Hom as “Seun van God”, of andersins as ‘n “Goddelike wese” te herken en so ook te erken nie. Daarom sal hulle Hom “Seun van God” noem.

Ek verkies die verbintenis van “heilige” na die voorafgaande woord:

“Daarom sal die Heilige wat gebore gaan word, Seun van God genoem word.”

Die eerste deel van die sin gee dan erkenning aan die wesensfeit wat Gabriël bekend gemaak het, terwyl die tweede deel die erkenning van die mense verteenwoordig.

Deel gerus jou opinie met my en ander lesers op die blog, of gee jou opinie via die e-pos aan my deur.

Seën,

Herman

Ek het die volgende gesprek met Stefaan de Jager op Facebook gevoer en voeg dit hier by. Mag dit van waarde wees:

Stefaan de Jager Herman, Hy is as Heilige gebore want Hy is tog God wat mens geword het. Ware God maar ook ware mens. Wat lg betref sê die Woord dat Hy mens was nes ons, maar sonder sonde. My sonde kan net weggeneem word deur die Bloed van Jesus en so word ek ge-heilig (1 Kor 6:9-11).

Herman Grobler Baie dankie vir hierdie opinie wat jy met ons deel. Ek stem saam. Die uitdaging vir die Bybelvertaler is om op grond van die grammatikale feite voor hom te vertaal. Vanuit ons verstaan van die Bybel, en die vaste begrippe of dogma’s wat ons oor jare gevorm het, weet ons hoe die Bybel vertaal “behoort” te word sodat dit sal ooreenstem met wat ons glo. Maar dan dikteer ons dogma die Bybel, terwyl ons dogma van die suiwer Woord van God afgelei moet word. Dit is ‘n fyn onderskeid, maar ‘n uiters belangrike beginsel. Ons verstaan van Godsdiens mag nie bapaal hoe die Bybel vertaal moet word nie. Dit is juis hierdie beginsel wat selfs so ‘n relatief klein moontlike verskil in betekenis soos in hierdie voorbeeld in Lukas 1:35 so belangrik maak. Wanneer “Heilig” grammatikaal ewe korrek met die voorafgaande woord as die daaropvolgende woord kan verbind, moet die vertaler fyn trap. Ek vertrou dat ek in my bespreking iets van hierdie verantwoordelike besluit na vore kon bring. Nogmaals baie dankie vir jou inset. Herman

Stefaan de Jager Dankie Herman. Mens sou, as ons Skrif met Skrif verklaar soos ons geleer is, kon sê dat Jesus Heilig genoem was omdat Hy heilig is. Soos bv wanneer iemand vriendelik genoem word, omdat hy vriendelik is!

Herman Grobler Beste Stefaan, Jy sit ‘n uiters belangrike begrip op die tafel. Om te “verstaan”, moet ons Skrif met Skrif verklaar. Maar moet die vertaler van die Bybel ook hierdie beginsel toepas? Sal dit nie dan juis ‘n gemanipuleerde “Skrif” daarstel wat dan ‘n gemanipuleerde verklaring veroorsaak nie? Of moet die Bybelvertaler hom suiwer deur taalkundige en grammatilale beginsels laat lei sodat “Skrif” deur “objektiewe” Skrif verklaar kan word? Die beginsel dat Jesus “heilig” is, is vanuit sy ontvangenis, en nie vanuit hoe mense Hom genoem het nie. Met objektiewe beginsels word hierdie vers juis die Skrif wat ander Skrifte verklaar, en word hierdie vers nie vanuit ‘n ander Skrif verklaar nie! Of het ek die kat aan die stert beet?

About Herman of bibledifferences.net

The reasons for the differences between older Bibles like the King James Version and newer Bibles like the New International Version have fascinated me ever since my studies in Theology at the University of Pretoria in the seventies. I have great respect for scribes through the ages as well as Bible translators, so there must be good reasons for the differences. With more than 5600 Greek manuscripts and more than 19000 manuscripts of ancient translations to our disposal, the original autographs of the New Testament can be established without doubt. I investigate the reasons behind the differences and publish the facts in a post on my blogs www.bibledifferences.net (Afrikaans: www.bybelverskille.wordpress.com) to enable my readers to judge for themselves. Personally I love to make an informed decision based of facts. That is why I endeavor to provide that same privilege to the readers of my blogs. Since 1973 I am married to my dear wife and greatest friend, Leah Page, founder director of Act-Up Support (www.actup.co.za) a prayer ministry for families struggling with drug-, occult- and other dependencies. We are blessed with two daughters and two sons, four grand sons and two grand daughters. God is alive and omnipotent! Glory to His Name! Herman Grobler.
This entry was posted in Betroubaarheid van Teks, Hantering van Verskille, Konteks. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s