116 Openbaring 8:13 Was dit ’n “Engel” of ’n “arend” wat die aankondiging doen?

In Openbaring 8:13 het ons ‘n belangrike variasie wat ernstige ondersoek regverdig.

Was dit ‘n engel, of ‘n arend wat wat Johannes sien vlieg het en die aankondiging gemaak het dat die volgende drie basuine geblaas moet word?

AOV: “En ek het gesien en gehoor ‘n engel wat in die middel van die hemel vlieg, wat met ‘n groot stem sê: ‘Wee, wee, wee hulle wat op die aarde woon, vanweë die orige geluide van die basuin van die drie engele wat nog sal blaas!’

Feitlik al die moderne weergawes van die Bybel volg die Nestle Aland – teks asook die United Bible Societies Teks na en vertaal met “arend” in plaas van “engel”.

BDV: “En ek het gesien en ek het ‘n arend wat hoog in die lug vlieg met ‘n skril stem hoor uitroep: “Ellende, ellende, ellende vir die bewoners van die aarde wanneer die ander drie engele binnekort met ‘n geskal op hulle trompette blaas.”

Was dit ‘n engel, of was dit ‘n arend?

Eksterne gegewens.

Ons eerste kriterium is wat in die manuskripte tot ons beskikking vir ons bewaar is:

“Engel” word gevind Bisantynse (Koine) tekstipe wat voorkom in die meeste minuskul manuskripte, almal ná 950 n.C.

“Arend” vind ons weer in drie belangrike Aleksandrynse unsiale uit ±350, 450 en selfs Papirus 46 uit die Bisantynse (Koine) Tekstipe ±800 n.C. Ook die Oud Latynse en Siriese vertalings.

Hiervolgens is “Arend” die sterkste in die oudste manuskripte verteenwoordig.

Interne gegewens.

Vervolgens probeer ons rekonstrueer hoe hierdie variasie kon ontstaan. Daar is twee moontlikhede.

Eerstens ondersoek ons die moontlikheid dat die woord toevallig verander geword het deur verkeerd hoor of verkeerd sien. Die woorde vir engel en arend klink nie naby mekaar nie, wat gehoor uitskakel.

Die letters in Griekse unsiale bied ‘n geringe moontlikheid vir verwarring.

aetou (arend) teenoor aggelou (engel) Dit is ook onwaarskynlik.

Tweedens ondersoek ons of die woord na aanleiding van ‘n soortgelyke sinsnede doelbewus verander word om daarmee te harmonieer. In Openbaring 14:6 kom identies dieselfde sinsnede voor: “En ek het ‘n ander engel in die middel van die lug sien vlieg met ‘n ewige evangelie om te verkondig aan die bewoners van die aarde en aan alle nasies en stamme en tale en volke.”

Dit bied ‘n redelike verklaring vir die verandering van “Arend” na “Engel”.

Daar is geen moontlike logiese verklaring vir ‘n verandering van “Engel” na “Arend” nie.

Volgens die interne gegewens bied “arend” ook die grootste moontlikheid om die oorspronklike woord te wees.

Intrinsieke kriteria.

Laastens kyk ons na die variasies vanuit woordgebruik, konteks, genre en kulturele agtergrond.

Die woord of begrip van ‘n “arend” kom net op twee ander plekke in Openbaring voor nl. Openbaring 4:7  “En die eerste lewende wese was soos ‘n leeu, en die tweede lewende wese was soos ‘n kalf, en die derde lewende wese het ‘n gesig gehad soos ‘n mens, en die vierde lewende wese was soos ‘n arend wat vlieg. “

Ook Openbaring 12:14  “…maar die twee vlerke van die groot arend is aan die vrou gegee.” In Openbaring word ‘n arend op geen plek gebruik om enige funksie te vervul nie, allermins as herout of aankondiger in die voltrekking van die oordele!

Uit die konteks is dit duidelik dat Engele telkens bepaalde rolle vervul, en spesifiek as boodskappers of aankondigers. Daar is geen rede om hiervan af te wyk nie.

In die genre van die apokalips vind ons ‘n “arend” vyf keer in Esegiel , twee keer as deel van die beskrywing van ‘n apokaliptiese wese en drie keer word die arend se kragtige vlerke beskryf. Maar nêrens verrig die arend enige buitengewone funksie of taak nie.

Ook in Daniël kom die arend twee keer voor. Die eerste keer net as beskrywing van hoe Nebukadneser se hare onversorg gegroei het. Die tweede keer as deel van ‘n apokaliptiese wese. Weereens is daar geen besondere taak aan die arend toevertrou nie. Om in Openbaring nou as aankondiger op te tree, is vreemd aan die wyse waarop die arend elders in apokaliptiese profesieë optree.

Maar ook in die gebruik van die Arend in die res van die Bybel word na sy fisiese krag, versorging van sy kinders ens. verwys, maar vind ek nêrens dat hy ‘n aankondigings taak verrig nie.

Die effek van die variasie.

Die variasie met “engel” pas volledig in Openbaring en in die spesifieke perikooop.

Die variasie met “arend” bring ‘n vreemde element in die apokalips in wat geensins tot die verstaan, boodskap, toepassing of andersins tot die perikoop bydra nie. Die arend word ook nie verder gemeld of van enige funksie voorsien nie. Dit is eerder ‘n “fremdkörper” in Openbaring.

Toepassing.

Wanneer twee van die drie kriteria in een rigting dui, is die keuse om dit teen te staan, nie iets wat ligtelik geneem kan word nie. Bruce M. Metzger, ‘n ekspert in die bestudering en evaluering van manuskripvariante meld egter in sy boek “The Text of the New Testament.” p212: “Theoretically it is possible that the Koine text may preserve an early reading which was lost from the other types of text, but such instances are extremely rare…”

Hier in Openbaring 8:13 is ek van mening dat ons met so ‘n situasie te doen het.

Nêrens in Openbaring tree ‘n arend vergelykbaar op nie.

Nêrens word ‘n arend se teenwoordigheid in Openbaring aangedui nie.

Nêrens in ander apokaliptiese materiaal kom ‘n vergelykbare funksie deur ‘n arend voor nie.

Nêrens in die Bybel tree ‘n arend anders op as in sy natuurlike staat nie.

In Openbaring het ons engele wat as groep gesamentlik optree. Die engele van die sewe gemeentes; (Op. 2–3;15) die engele wat die trompette blaas; (8:8-11:15) die engele wat die groot aankondigings maak; (14:6-14:19) en die engele wat die wraakbakke uitgiet; (16:2-16:17)

Daar is egter ook engele wat individueel optree. Dit is die engele wat as tussengangers optree; (2:1) sake verduidelik; (17:15) take voltooi; (8:3) opdragte uitvoer; (17:3) aankondigings doen (14:6) en selfs opdragte aan die aardbewoners gee.(19:17). Dit is maar net enkele voorbeelde van die talle in Openbaring. Ek sien hierdie as een van die individuele opdragte wat deur ‘n enkele engel uitgevoer word.

Gevolgtrekking.

Die intrinsieke kriteria weeg na my opinie swaarder as beide die eksterne en interne kriteria en moet  die variasie met “engel” verkies word.

Seën

Herman.

 

About Herman of bibledifferences.net

The reasons for the differences between older Bibles like the King James Version and newer Bibles like the New International Version have fascinated me ever since my studies in Theology at the University of Pretoria in the seventies. I have great respect for scribes through the ages as well as Bible translators, so there must be good reasons for the differences. With more than 5600 Greek manuscripts and more than 19000 manuscripts of ancient translations to our disposal, the original autographs of the New Testament can be established without doubt. I investigate the reasons behind the differences and publish the facts in a post on my blogs www.bibledifferences.net (Afrikaans: www.bybelverskille.wordpress.com) to enable my readers to judge for themselves. Personally I love to make an informed decision based of facts. That is why I endeavor to provide that same privilege to the readers of my blogs. Since 1973 I am married to my dear wife and greatest friend, Leah Page, founder director of Act-Up Support (www.actup.co.za) a prayer ministry for families struggling with drug-, occult- and other dependencies. We are blessed with two daughters and two sons, four grand sons and two grand daughters. God is alive and omnipotent! Glory to His Name! Herman Grobler.
This entry was posted in Aleksandrynse Tekstipe, Konteks. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s