143. Omdat Ek na die Vader gaan. Johannes 16:16

Die slotopmerking wat ons in die 1933/53 in Johannes 16:16 vind, ontbreek in die moderne Afrikaanse vertalings. Die woorde is in donker gedruk:

“’n Klein tydjie, en julle sal My nie sien nie; en weer ‘n klein tydjie, en julle sal My sien, omdat Ek na die Vader gaan.

1983: “Nog ‘n klein rukkie, dan sien julle My nie meer nie; en weer ‘n klein rukkie, dan sal julle My weer sien.”

Wanneer ons na die manuskripte tot ons beskikking kyk, val dit oniddelik op dat ons oudste Griekse manuskrip, Papirus 66 uit die jaar 200 n.C. of selfs vroeër, die weergawe bevat wat ooreenstem met die 1983 Vertaling. Hierdie weergawe vind ons ook in die ouer Griekse kodekse soos die Vatikanus en die Sinaïtikus, beide uit ongeveer 350 n.C. Die ouer vertalings soos die Sahidies (±220 n.C.) en verskeie ander het ook hierdie weergawe.
Die weergawe van die 1933/53 Bybel stem nou weer ooreen met manuskripte uit latere datums. Die oudste is kodeks Basiliensis (±750 n.C.). Maar dan is dit algemeen in die minuskule manuskripte wat almal ná 900 n.C. dateer.
Volgens die eksterne kriteria, die bewyse uit die manuskripte, het die weergawe soos in die 1983 Bybel die grootste moontlikheid om met die oorspronklike outografie soos Johannes dit neergeskryf het, ooreen te stem.

2. Interne kriteria.
Vervolgens probeer ons vasstel hoe hierdie variasie kon ontstaan het. Dit word die interne kriteria genoem.
Indien die oorspronklike outografie hierdie sinsnede bevat het, moes iemant dit doelbewus versyder het uit die kopie wat hy gemaak het. Daar is egter geen rede uit die teks af te lei vir so ‘n stap nie. Daar is ook nie enige herhaling van woorde wat aanleiding kon gee tot ‘n toevallige uitlaat van die woorde as gevolg van die oog wat spring, haplografie genoem.
Maar indien die oorspronklike sonder hierdie woorde was, moes iemand dit weer doelbewus ingevoeg het. Weereens kan ‘n toevallige invoeging (dittigrafie) as gevolg van die oog wat spring, weggelaat word. Daar is ook geen aanduiding vir ‘n ander toevallige of ongemerkte fout nie.
Die direk opvolgende sin waar die dissipels Jesus se uitspraak bespreek, bevat weer hierdie sinsnede.  Dit is heel moontlik dat ‘n oplettende kopieerder sy kopie wou “korregeer” en dit kon invoeg omdat hy van opinie was dat die kopieerder van dy bronkopie hierdie sinsnede per ongeluk uitgelaat het. Op hierdie wyse kan die invoeg van hierdie sinsnede maklik verklaar word. Dit maak die langer weergawe dan eerder die afwykende variasie.
Gevolglik is die korter weergawe soos ons dit in die 1983 Bybel kry, eerder in ooreenstemming met die oorspronklike outografie.

3. Intrinsieke kriteria.
Ten laaste kyk ons na wat die funksie van hierdie sinsnede in hierdie gedeelte kan wees. Is daar enige aanduiding vanuit die konteks wat ons kan help om vas te stel watter weergawe met die oorspronklike sou ooreenstem?
Albei die weergawes maak volkome sin. Maar net een kan die oorspronklike outografie verteenwoordig.
Dit is opmerklik dat Jesus in sy hantering van die dissipels se bespreking die aspek van sy weggaan en terugkeer in verse 17 tot 26 hanteer, maar eers in vers 28 meld Hy die terugkeer na die Vader. In verse 17 tot 26 hanteer Jesus sy intieme verhouding met die Vader en sy dissipels. In vers 27 meld Jesus  die band van liefde van die Vader vir die dissipels omdat hulle Jesus liefhet, en geglo het dat Jesus van die Vader uitgegaan het. Dit is die rede waarom die Vader die dissipels liefhet. Nou eers meld Jesus dat Hy terugkeer na die Vader van wie af Hy gekom het.
Volgens die konteks lyk dit byna asof hierdie sinsnede selfs in Jesus se aanvanklike gesprek in vers 17 ingevoeg kon gewees het. Daar is egter geen bewyse daarvoor nie. Nogtans dui dit aan hoe groot die moontlikheid was dat Jesus nie aanvanklik sy terugkeer na die Vader aan die begin van sy bespreking soos ons dit in vers 16 vind, vermeld het nie.
Volgens die intrinsieke kriteria stem die korter weergawe soos ons dit in moderne vertalings vind, ook eerder met die oorspronklike outografie ooreen.

Al drie die objektiewe kriteria stem ooreen dat die korter weergawe sonder hierdie sinsnede in vers 16, eerder die oorspronklike outografie weergee.

Seën,

Herman.

Kommentaar onder aan hierdie bladsy, of per e-pos na bibledifferences@gmail.com  is baie welkom.

About Herman of bibledifferences.net

The reasons for the differences between older Bibles like the King James Version and newer Bibles like the New International Version have fascinated me ever since my studies in Theology at the University of Pretoria in the seventies. I have great respect for scribes through the ages as well as Bible translators, so there must be good reasons for the differences. With more than 5600 Greek manuscripts and more than 19000 manuscripts of ancient translations to our disposal, the original autographs of the New Testament can be established without doubt. I investigate the reasons behind the differences and publish the facts in a post on my blogs www.bibledifferences.net (Afrikaans: www.bybelverskille.wordpress.com) to enable my readers to judge for themselves. Personally I love to make an informed decision based of facts. That is why I endeavor to provide that same privilege to the readers of my blogs. Since 1973 I am married to my dear wife and greatest friend, Leah Page, founder director of Act-Up Support (www.actup.co.za) a prayer ministry for families struggling with drug-, occult- and other dependencies. We are blessed with two daughters and two sons, four grand sons and two grand daughters. God is alive and omnipotent! Glory to His Name! Herman Grobler.
This entry was posted in Eksterne Maatstawwe (Gegewens), Interne Kriteria, Intrinsieke kriteria, Konteks. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s